Obertura dels hotels

Condicions Loyalty

Cada client que participi en el programa Loyalty by Golden, tindrà assignada un compte on quedaran reflectits els seus reserves ja realitzades.
1. El titular pot canviar les seves dades personals, preferències de viatges i d'enviament comunicacions en qualsevol moment, accedint a través de la seva àrea personalitzada.
2. El compte estarà donat d'alta sempre mentre que el client no decideixi donar-se de baixa del programa.
3. El client podrà, en qualsevol moment, sol·licitar i obtenir la baixa voluntària dins de l'àrea personalitzada.
4. Els moviments de reserves generats per un client no podran ser cedits al compte d'un altre client.
5. No es permet canvi de titulars.
6. En el cas que es cancel·li o modifiqui la reserva que va donar origen a l'obtenció de nits, aquestes nits seran igualment restades de l'acumulat.
7. Golden Hotels podrà donar per finalitzada la participació d'un titular en el programa Loyalty amb efecte immediat, mitjançant notificació per escrit, quan es produeixi per part de la titular un incompliment de les presents condicions generals.
8. Golden Hotels es reserva el dret de modificar o cancel·lar de forma total o parcial i sense previ avís les presents condicions, o qualsevol altre aspecte relatiu a el programa oa la participació dels titulars en el mateix, procurant comunicar prèviament aquestes modificacions als seus titulars.

Información aproximada según tipo de cambio diario de la moneda seleccionada en relación a EURO o USD, facilitado por el BCE y válido solo para efectos informativos.